• Phone+359887441596
  • Addressгр. Пловдив бул.В.Левски 107
  • Open Hours08.00 - 23.00
  • Phone+359887441596
  • Addressгр. Пловдив бул.В.Левски 107
  • Open Hours08.00 - 23.00

За нас

За нас
Share

За нас АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДИСКОВОДЕЩИ И ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ МУЗИКАЛНО- АРТИСТИЧНА ДЕЙНОСТ.

E независима организация, обединяваща лицата, упражняващи дейност, като дисководеши, както и лицата, упражняващи музикално-артистична дейност. Сдружението/асоциацията/, като юридическо лице с нестопанска цел се самоопределя като организация за извършване на общественополезна дейност. Сдружението е член на единствената организация в сектора музика и танц в България " Съюз на Българските Музикали и Танцови дейци. И съответно чрез нея член на Конфедерацията на независимите синдикати в България" , което и дава национално представителство като работническа организация.

Асоциацията действа за постигане на следните цели:

1.Защита на професионалните и социални интереси на членовете на Асоцияцията.

2.Създаване на условия за добиване на музикална култура на подрастващото поколение и популяризиране на българската музика.

3. Осигуряване на условия за повишаване на професионалната квалификация на лица , занимаващи се с музикално –артистична дейност и дисководещи.

4. Разработване на критерии и предложения за определяне на минимални размери на цената на труда на дисководещите, на работещите в сферата на воденето на музикални и шоу програми и музикално –артистичната дейност.

5. Сътрудничество с други професионални организации в страната и чужбина.

ЗА НАС СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЦЕЛИ:

Основните средства за постигане на синдикалните цели са:

1. Организиране на срещи, беседи, семинари, обучителни курсове с цел повишаване на музикалната култура на подрастващото поколение и работещите като артист - изпълнители и дисководещи.

2.Изготвяне на предложения до компетентните органи за промяна в нормативните актове свързани със защитата на правата и интересите на дисководещите и лицата, упражняващи музикално-артистичната дейност.

3.Приемане програми за дейността си, в който определят исканията целите и задачите към постигането на който са насочени усилията и дейността й в защита интересите на своите членове.

4.Участие в международни срещи с други сродни професионални организации за обогатяване на професионалния опит.

5.Събиране, анализиране и обобщаване на необходимата информация, свързана с положението на дисководещите и работещите в сферата на воденето на музикални и шоу програми и музикално-артистична дейност.

6.Организиране на Конференции, семинари, срещи и квалификационни курсове.

7.Води преговори с организации за колективно управление на права регистрирани по чл.94 a от Закон за авторско право и сродните му права. За провеждане на процедура по чл. 94 р от Закон за авторско право и сродните му права.

Ако желаеш да влезнеш във връзка с нас:

дейност през годините